Elieser-Levi Klarenmeyer 1821-1900

Elieser/Levi Klarenmeyer
3.2.1821 – 21.3.1900

פ”נ
איש ירא ה’ מנעוריו
תם וישר בכל מעשיו
ורודף שלום בכל ימי חייו
ה”ה אליעזר בר משה יוסף
נפטר ביום כ’ ו’אדר ונקבר
ביום כ”ד ואדר תר”ס לפ”ק
תנצבה

Hier ist geborgen / ein Mann, er fürchtete den Ewigen seit seiner Jugend. / Makellos und rechtschaffen war er in allen seinen Taten, / und strebte nach Frieden alle Tage seines Lebens. / Das ist Elieser, Sohn des Mosche Josef. / Er verschied am 20. Adar II und wurde begraben / am 24. Adar II 660 n.kl.Z. / Seine Seele sei gebunden im Bündel des Lebens.

[Hie]r ruht in Frieden
Levi Klarenmeyer
geb. 3. Febr. 1821 in Belle,
gest. 21. März 1900 in Meinberg.
Ein Gottes fürchtiger Mann
von seiner Jugend an ohne
Fehl: Gerecht in allen seinen
Thaten und friedfertig alle
Tage seines Lebens.

If you have any questions, send an eMail

Site © David Blank 2014–2017
Photos © Mathias Schafmeister 2014–2017