Michal bar Mathithjahu 1809

Michal bar Mathithjahu
gest 20.4.1809

פ”נ
איש ישר הישיש
כ’ מיכל בה מתתי’
שנפטר יו”ד אייר
תקסט לפק נתצבה
ב’ג’ע’ד אמן סלה

Hier ist geborgen / ein rechtschaffener Mann, der greise, / ehrenwerte Michal, Sohn des Herrn Mathithj[ahu]. / Er verschied am 4. Ijjar / 569 n.kl.Z. Seine Seele sei eingebunden im Bündel des Lebens / im Garten Eden. Amen. Sela.
If you have any questions, send an eMail

Site © David Blank 2014–2017
Photos © Mathias Schafmeister 2014–2017