Schimschon ben Avraham 1844

 

 

Schimschon ben Avraham
gest. 9.10.1844

פ”נ
איש הישר בנדיבים
אשר הלך בדרך טובים
ה”ה ר’ שמשון בן ה”ה
ר’ אברהם נפטר בליל
ד’ כ”ו תשרי ונקבר ביום
א’ ד’ר”ח חשוון תר”ה לפ”ק
תנצבה

Hier ist geborgen / ein Mann, rechtschaffen unter den Wohltätern. Er
wandelte auf dem Weg der Guten: dies ist Herr Schimschon, Sohn
des geehrten Herrn Avraham. Er verschied in der Nacht [zum Tag] 4,
26. Tischri und wurde begraben am 1. Tag / des Monatsanfangs
Cheschvan 605 n.kl.Z. / Seine Seele sei eingebunden im Bündel des
Lebens.
If you have any questions, send an eMail

Site © David Blank 2014–2017
Photos © Mathias Schafmeister 2014–2017